Офіційний сайт Новосанжарської районної ради  |   39300, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 23   |   тел. 3-25-30, тел/факс 3-14-09
E-mail:
Прийом громадян    |    "Світлиця"    |    Новини    |    Фотогалереї    |    Контакти


Ми в соціальних мережах:


Повідомлення та аналіз регуляторного акту про самоврядний контроль

Опубліковано: 28.02.2014 10:00
 Новосанжарська районна рада подає на обговорення проект регуляторного акту «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Новосанжарського району», розміщений на сайті  районної ради http://sanjary.info/
 
Поштова  адреса розробника:
39300, Новосанжарська районна рада, вул.Жовтнева 23, смт. Нові Санжари, тел. 3-14-95
Термін, протягом якого подаються пропозиції та зауваження:
місяць з дня оприлюднення;
Спосіб надання пропозицій та зауважень:
будь-яка форма.  
Аналіз впливу регуляторного акта
 
    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» надаємо аналіз впливу регуляторного акту, а саме, проект рішення районної ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель  Новосанжарського району»:
    1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
       Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні",  "Про охорону земель", Земельним кодексом України повноваження щодо забезпечення   реалізації   державної  політики  в  галузі  охорони та використання земель державної та комунальної  власності належать районній раді.
   Але відсутній чітко визначений порядок взаємодії між органами місцевого самоврядування, державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими органами при здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель  у Новосанжарському районі.
       Таким чином, з метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель та недопущення суперечливих ситуацій при його здійсненні, стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, необхідно прийняти регуляторний акт – проект рішення районної ради "Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель  Новосанжарського району".
2.Ціль державного регулювання
Ця проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, тому що на законодавчому рівні не визначено порядок здійснення самоврядного контролю органами місцевого самоврядування.
Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить установити єдиний чітко визначений порядок взаємодії між районною радою , державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими органами при здійсненні самоврядного контролю.
Якщо дана проблема не буде вирішена, це може негативно вплинути на забезпечення додержання органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання і громадянами земельного законодавства.
Але загальнодержавне законодавство сприяє здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель  органами місцевого самоврядування.
На теперішній час районною радою не прийнято жодного регуляторного акта, яким би встановлювався порядок здійснення самоврядного контролю органами місцевого самоврядування. Тому, зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів або внесення змін до них.
 Метою цього регуляторного акта  є запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасне їх виявлення та усунення, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель.
3.Прийнятні альтернативні способи досягнення цілей
     У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:
-   пропозицію відмови від уведення в дію запропонованого акта;
-   здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.
       У разі відмови від уведення в дію запропонованого регуляторного акта не буде в повній мірі забезпечено реалізацію повноважень районної ради  у сфері охорони та раціонального використання земель; запобігання порушенням законодавства у сфері використання і охорони  земель, своєчасне виявлення таких  порушень  і  вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.
Вимоги чинного законодавства будуть виконані у разі затвердження районною радою Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Новосанжарського району. 
4 Механізм регулювання
Розв’язання визначених проблем забезпечать наступні механізми та заходи:
- запровадження чітко визначеного порядку взаємодії між районною радою, державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими органами при здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель ;
- залучення інвестицій у поліпшення території району у зв’язку з більш ефективним та раціональним використанням земельних ділянок;
- проведення відстежень результативності дії регуляторного акта.
Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо здійснення самоврядного контролю за використанням та    охороною земель, позитивно вплине на темпи економічного зростання, зниження соціального напруження у суспільстві та поліпшення екологічної  ситуації.
5.Обґрунтування можливості досягнення цілей
У разі затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у Новосанжарському районі буде чітко встановлено порядок взаємодії між органами місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, правоохоронними та контролюючими органами.
Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей вплине на витрати  населення та суб’єктів господарювання, пов’язані з виготовленням технічної землевпорядної документації, здійснення державної реєстрації договорів оренди землі, додаткових угод до них та державних актів на право власності на землю, але й надасть вигоди, а саме додаткові надходження до бюджету  для направлення їх на поліпшення соціальних гарантій тієї ж територіальної громади, поліпшення екологічної ситуації у районі.
Витрати органів місцевого самоврядування направлені на здійснення державного та самоврядного контролю за використанням та охороною земель на території району.
Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акта можуть бути кількісно визначені, серед них: створення умов для економічного стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок, поліпшення екологічної ситуації, залучення інвестицій у поліпшення території району, подальшого розвитку підприємництва в місті.
   6.   Очікуваний результат
Регулювання впливає на інтереси кожної з трьох базових сфер: територіальної громади та суб’єктів господарювання, у власності або  користуванні яких знаходяться земельні ділянки; органів місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:
 
Сфера
 інтересів
Вигоди
Витрати
Територіальна громада району
Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок.
Спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку.
Покращання стану навколишнього середовища
Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю). Витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою (у разі необхідності)
Суб’єкти господарювання
Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок.
Спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку.
Покращання стану навколишнього середовища
Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю). Витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою (у разі необхідності)
Органи місцевого самоврядування
Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України.
Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.
Залучення інвестицій у поліпшення території міста у зв’язку з більш ефективним та раціональним використанням земельних ділянок.
Покращення стану навколишнього середовища
Самоврядний  контроль за використанням та охороною земель Новосанжарського району.
 
 
 
 
7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акту
Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений.
За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з прийняттям  урядом нормативних актів, до нього теж будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.
8.  Показники результативності акту
Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є кількість укладених договорів оренди землі, обсяг надходжень до бюджету від плати за землю при практичному застосуванні Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земельНовосанжарського району.
9.  Заходи, за допомогою  яких  буде здійснюватися відстеження результативності акту
  Результативність дії цього регуляторного акта буде відстежуватися шляхом здійснення моніторингу за:
- кількістю оформлення нових і поновлення діючих договорів оренди земельних ділянок;
- сумою надходжень орендної плати за землю до бюджету.
Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.
Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень.
Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії цього рішення.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО САМОВРЯДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення визначає порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, спрямоване на забезпечення їх раціонального використання.
1.2. Положення розроблено на підставі вимог:
- Конституції України;
- Земельного кодексу України;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про охорону земель»;
- інших нормативних актів.
1.3. Об'єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель є земельні ділянки, що перебувають в спільній власності територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району, та інші земельні ділянки відповідно до законодавства.
1.4. Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, а також громадян, у користуванні або власності яких перебувають земельні ділянки.
1.5. Основними завданнями самоврядного контролю за використанням та охороною земель є:
- забезпечення додержання фізичними та юридичними особами вимог земельного законодавства з питання використання та охорони земель;
- вжиття, разом з іншими уповноваженими органами, відповідно до закону,заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду;
- запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;
- забезпечення контролю за проведенням землеустрою, виконанням запроектованих заходів із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених цим Положенням, законами України та іншими нормативно-правовими актами при розробці документації із землеустрою;
- координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів.
1.6. Повноваження комісії з самоврядного контролю за використанням та охороною земель здійснює постійна комісія районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та екології (далі - комісія).
 ІІ. СКЛАД КОМІСІЇ З САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
 2.1. Склад комісії з питань самоврядного контролю відповідає складу постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та екології, а саме: голова комісії, його заступник, секретар та члени комісії. До складу комісії можуть залучатися посадові особи районної ради, депутати районної ради, спеціалісти відділу Держземагентства в Новосанжарському районі, представники суб'єктів господарювання та об'єднань громадян та інші.
2.2.Покладення функцій комісії з самоврядного контролю за використанням та охороною земель на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та екології здійснюється на підставі відповідного рішення сесії районної ради.
2.3. Засідання комісії веде її голова. За відсутністю голови комісії засідання веде заступник або її секретар.
2.4. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
2.5. На засіданні комісія планує роботу та підводить підсумки перевірок та обстежень.
2.6. У своїй роботі комісія дотримується та керується вимогами: Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про звернення громадян», «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.
2.8. Комісія підзвітна районній раді.
 IIІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
 3.1. До повноважень комісії з самоврядного контролю за використанням та охороною земель належать:
3.1.1. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у частині:
- дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства щодо використання та охорони земель, передбачених пунктом 1.3. цього Положення;
- аналізу стану своєчасності та повноти сплати земельного податку, внесення орендної плати за договорами оренди земельних ділянок державної та комунальної форми власності та надання пропозицій відповідним органам щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету від плати за землю;
- виконання вимог щодо використання земельних ділянок, передбачених пунктом 1.3. цього Положення, за їх цільовим призначенням;
- дотримання строків своєчасного повернення земельних ділянок після припинення у встановленому порядку права землекористування та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням;
- додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування збитків, завданих користувачами земельних ділянок.
3.1.2. Приймає участь у:
- формуванні пропозицій при розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель, передбачених пунктом 1.3. цього Положення;
- проведенні системи заходів щодо здійснення земельної реформи і виконання рішень з питань, пов'язаних з використанням та охороною земель, передбачених пунктом 1.3. цього Положення;
- підготовці та розгляді питань, пов'язаних з використанням та охороною земель на засіданнях районної ради, постійних комісій ради.
- аналізі інформації щодо стану, деградації, забруднення земельних ділянок, іншої інформації, необхідної для здійснення контролю за використанням та охороною земель відповідними уповноваженими органами.
3.1.3. Розгляд матеріалів та клопотань уповноважених органів державного контролю щодо обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства України та подання цих матеріалів до відповідної місцевої ради.
3.1.4. Одержання у встановленому законодавством порядку від підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадян документів, матеріалів та іншої інформації з питань, пов'язаних з виконанням покладених на комісію завдань.
3.1.5. Здійснення контролю за дотриманням обмежень (обтяжень) використання громадянами та юридичними особами земель, передбачених пунктом 1.3. цього Положення.
3.1.6. Розгляд заяв, скарг та інших звернень юридичних та фізичних осіб з питань використання та охорони земель, передбачених пунктом 1.3. цього Положення.
3.1.7. 3алучення для участі в роботі комісії, з метою отримання методичної та консультативної допомоги, фахівців наукових інститутів, учбових закладів, установ, підприємств, організацій всіх форм власності з питань, що належать до їх компетенції.
3.1.8. Надання рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель.
3.1.11. Вирішення інших питань відповідно до законодавства України.
  IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ З САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
 Здійснюючи самоврядний контроль за використанням та охороною земель, члени комісії мають право:
 4.1. В разі необхідності, безперешкодно обстежувати земельні ділянки, передбачені пунктом 1.3. цього Положення, щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України та укладених договорів оренди.
4.2. Складати акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок та за фактом виявлення порушень законодавства подавати акти та матеріали перевірок до відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.
4.3. Отримувати у встановленому порядку від громадян, у тому числі посадових осіб, усні або письмові пояснення з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України.
4.5. Проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно - і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України.
4.6. Готувати матеріали для подання позову до суду щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, а також щодо розірвання договору оренди земельної ділянки у разі порушення орендарем умов договору та  щодо примусового стягнення заборгованої орендної плати.
4.7. Члени комісії з самоврядного контролю за використанням та охороною земель здійснюють свої повноваження за дорученням голови комісії, який, в свою чергу, керується рішеннями сесій районної ради, розпорядчими документами голови районної ради або його заступника з питань, що стосуються повноважень комісії.
 V. МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється шляхом:
- проведення обстеження;
- розгляду звернень юридичних і фізичних осіб;
- розгляду документації    із    землеустрою,    пов'язаної з використанням та охороною земель.
Комісія здійснює планові та позапланові перевірки. Для проведення перевірок з питань використання і охорони земель та обстеження земельних ділянок комісія утворює робочу групу, яка складає відповідний акт обстеження. Акти обстеження складаються у 3 примірниках у день перевірки, один із них залишається у робочій групі, другий передається відповідному уповноваженому контролюючому органу, третій залишається в комісії.
За результатами роботи комісії щодо обстеження земельних ділянок, розгляду документації із землеустрою складається висновок комісії, який направляється до виконкому для підготовки рішення із зазначеного питання.
 VI. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ З САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 При здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель комісія направляє копії актів та відповідні матеріали перевірок:
1) державному інспектору з контролю за використанням і охороною земель щодо притягнення до відповідальності порушників земельного законодавства;
2) міжрайонній екологічній інспекції при встановленні порушень вимог Закону України «Про охорону земель»;
3) державній податковій інспекції відповідного району для перевірки   порушника щодо плати за користування землею та прийняття засобів реагування;
4) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань аграрної політики (щодо моніторингу родючості ґрунтів);
5) Новосанжарському відділенню Держземагенства України в Полтавській області відносно порушень у використанні земель державної власності за межами населених пунктів.
  VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 7.1. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням районної ради.
7.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.
Автор: Адміністратор
© 2011-2019
Офіційний веб-сайт Новосанжарської районної ради
Телефон: +38(05344) 3-25-30, Телефон/факс: +38(05344) 3-14-09
Розробка і підтримка — Полтава-Інформ
При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на автора є обов’язкове